Činnosť

Montážne práce:

 • montáž stožiarov vysokého napätia (vvn)
 • montáž stožiarov pre mobilných operátorov
 • montáž oceľových konštrukcií
 • montáž náročnejších konštrukčných celkov
 • montáž podpier sedačkových lanoviek a vlekov
 • práca v ťažko prístupných miestach

Výškové práce:

 • preizolácia vvn, klemovanie, preregulácia
 • úprava komínov (znižovanie, zvyšovanie)
 • špárovanie bytových domov
 • natieranie oceľových konštrukcií
 • špeciálne pílčícke práce (postupné spílenie stromov na malom priestore – cintorín)

Pracovníci disponujú platnými preukazmi odbornej spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky v zmysle Vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. a preukazmi viazača bremien podľa STN 27 0143

Žeriavnické práce:

 • stavanie stožiarov vysokého napätia
 • montáže a demontáže konštrukčných celkov
 • usadzovanie klimatizačných jednotiek na bytovkách
 • usadzovanie technologických kontajnerov na strechách
 • usadzovanie technologických zariadení v priemyselných halách
 • nakladanie, vykladanie tovaru, materiálu
 • usadzovanie pilierov, betónových nosníkov a iných prefabrikátov
 • výškové žeriavnické práce
 • záchranné a vyprošťovanie práce
 • nakladanie a vykladanie
 • usadzovanie zvonov vo zvoniciach a iné
 • kontrolované zrezanie stromov v husto osídlených oblastiach

Pracovníci vlastnia preukaz na obsluhu príslušnej skupiny zdvíhacieho zariadenia v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vyhl. MP SVR 508/2009 Z.z. §17

Preprava materiálu:

 • preprava materiálu V3S s hydraulickou rukou aj do ťažko prístupných terénov
 • vývoz materiálu nákladnými lanovkami (betón, oceľové konštrukcie, stavebný materiál)
 • pomocné práce pri doprave stavebných mechanizmov do ťažšie prístupných terénov
 • vývoz betónu traktorom v špeciálne upravenej badii